Eesti Harrastusteatrite Liidu ja Huvikoolide Liidu
koosoleku protokoll nr 1/2019

Jrk nr Taotleja nimi Maakond Projekti nimi Otsus
1  Tartu Ülikool  Tartu

RAKENDUSTEATRI KONVERENTS „DRAAMA ÜHENDAB INIMESI – etenduskunstid ja elukestev õpe“ korraldamine 

 

700
2 Sihtasutus Viimsi Kooli Fond Harjumaa

XII üleriigiline noorema astme kooliteatrite festival Väike Lava 2019 korraldamine

 

2 000
3 Põltsamaa Kultuurikeskus  Jõgevamaa


„Mängime E. Bornhöhe loomingut ehk Põltsamaa lood V“ lavale toomine

 

ei toeta
4 Mittetulundusühing Tähetund Jõgevamaa

Betti Alverile pühendatud 27. luulepäevad Tähetund korraldamine

 

3 000
5 MTÜ Rõõmu Tehas Lääne- Virumaa 

Õpilasteatrite SUVESESSIOON korraldamine 

 

600
6 Tartu Kroonuaia Kool Tartu

XVII üleriigiline erivajadustega laste ja noorte teatrifestival „Savilind“ korraldamine

 

920
7 MTÜ Loomeviis Tartu

Noortheatron - teatrisuuna arendamine MTÜs Loomeviis

 

ei toeta
8 Narva Laste Loomemaja Ida-Virumaa

Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festivali „Jeralaška“ korraldamine

 

1 800
9 1. Võru Vallavalitsus Võrumaa

Teatrikunsti mitu tahku – teatrilaagri korraldamine

 

980

 

2019. aasta toetusprogrammi vorm.Toetusprogrammi 2019. aasta statuut


Huvikoolide Liit ja Eesti Harrastusteatrite Liit kuulutavad välja konkursi toetamaks noortele suunatud teatrivaldkonna projekte. 
Tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

1. Eesmärk ja tulemus

Toetusprogrammi kaudu toetatakse üleriigilise mõjuga teatriprojekte, mille eesmärk on laste ja noorte teatrikunsti arendamine. Projektid peavad pakkuma mitmekesist ja laialdast teatritegevust lastele ja noortele. Toetuse andmise tulemusena on lastel ja noortel rohkem võimalusi tegeleda teatrikunstiga. Taotlusvoor panustab üldkultuuri huvialavaldkonna jätkusuutlikku arengusse.

 

2. Taotleja ja toetuse saaja

2.1. Taotlejateks võivad olla juriidilised isikud, mis on kantud äriregistrisse.

2.2. Toetuse saaja on juriidiline isik, kellele hindamiskomisjon on otsustanud toetuse eraldada. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping.

2.3. Toetuse saajaks ei saa olla isik, kellel on Haridus- ja Teadusministeeriumi ees maksu- või maksevõlg, aruande esitamise võlg või muid täitmata kohustusi. Toetuse saajaks ei saa olla isik, kes on pankrotis, likvideerimisel või sundlõpetamisel ning kellel on äriregistris kehtiv kustutamise hoiatus.

 

3. Toetatavad tegevused

3.1. Taotlusvooru kaudu toetatakse tegevusi, mis vastavad punktis 1 nimetatud eesmärgile ning milleks eelkõige on:

3.1.1. üleriigiliste teatrifestivalide korraldamine;

3.1.2. teatrikunstialased koolitused ja meistriklassid;

3.1.3. õpitubade, suvekoolide jmt korraldamine;

3.1.4. muud teatrikunstialast huviharidust ja huvitegevust toetavad ja arendavad tegevused.

3.2. Toetusele kvalifitseeruvad eelkõige üleriigilise ja regionaalse mõjuga projektid.

3.3. Projekti otsesed või kaudsed kasusaajad peavad olema teatrikunstiga tegelevad noored* ,
vanuses 7-26 aastat.

*Noorsootöö seadus § 3. 1) noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik. Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/NTS

 

4. Taotluse menetlemine ja hindamine

4.1. Taotlust saab esitada kuni 30. juunini 2019 e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. digitaalselt allkirjastatuna. 

4.2. Taotlusi hindab viieliikmeline hindamiskomisjon.

4.2.1. Hindamiskomisjoni liikmed on esindajad järgmistest organisatsioonidest: Huvikoolide Liit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Õpilasesinduste Liit.

4.2.2. Otsused võetakse vastu konsensuslikult, eriarvamuste korral toimub hääletus. Otsus on positiivne, kui poolt hääletab vähemalt kolm komisjoni liiget.

4.3. Hindamiskomisjonil on õigus taotlus rahuldada täielikult, osaliselt või jätta taotlus rahuldamata.

4.4. Taotluse hindamisel võetakse arvesse:

4.4.1. projekti vastavust taotlusvooru eesmärkidele;

4.4.2. ürituse või sündmuse olulisust teatrikunsti huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas;

4.4.3. projekti mõju ulatust teatrikunsti huviõppe arendamisel;

4.4.4 taotleja võimekust projekt ellu viia;

4.4.5. taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;

4.4.6 projekti majanduslikku läbimõeldust;

4.4.7. oma- ja kaasfinantseeringu suurust.

4.5. Toetuse andja teeb otsuse teatavaks hiljemalt 30 päeva pärast taotlusvooru lõpptähtaega.

 

5. Toetussumma ning abikõlblikud kulud

5.1. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 3000 (kolm tuhat) eurot projekti kohta, kuid mitte rohkem kui 70% projekti abikõlblikest kuludest.

5.2. Abikõlblikud kulud on:

5.2.1. sündmuse korraldamise kulu, sealhulgas ruumi-, tehnika-, inventari rendi- ja üürikulu;

5.2.2. juhendajate, koolitajate, žüriiliikmete ja teiste sarnaste tegevustega seotud isikute reisi-, toitlustus- ja majutuskulu;

5.2.3. töötasu, sealhulgas teenus-, esinemis-, autori- ja litsentsitasu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu ning maksud, välja arvatud toetuse saaja enda alaliste töötajate töötasu ja maksud;

5.2.4. metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;

5.2.5. reklaami, trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimise kulu;

5.3. Kulu on abikõlblik, kui see on tegevuste elluviimiseks vajalik, põhjendatud, tekib projekti abikõlblikkuse perioodil tehtavate toetatavate tegevuste käigus ning on kooskõlas õigusaktidega, sealhulgas on tasutud toetuse saaja arvelduskontolt ja on tõendatud algdokumendiga.

5.3.1. Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus punktis 1 nimetatud eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks ning tekib punktis 3 nimetatud toetatavate tegevuste käigus.

5.4. Abikõlblikud kulud ei ole:

5.4.1. inventari, tehnika ja töövahendite soetamise kulu;

5.4.2. osalejate, välja arvatud punktis 5.2.2 nimetatud isikute, reisi-, toitlustus- ja majutuskulu;

5.4.3. stipendiumite maksmised;

5.4.4. mitterahaline ja sularahas tasutud kulu;

5.4.5. käibemaks, välja arvatud kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;

5.4.6. osavõtutasu;

5.4.7. veebilehe loomise ja haldamisega seotud kulud;

5.4.8. kulu, mis on toetuse saajale hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.

5.5. Projekti kulude abikõlblikkuse periood saab olla ajavahemik taotlusvooru väljakuulutamisest kuni 30 päeva pärast projekti lõppemise tähtaega. Sellel perioodil algavad ja lõppevad projekti tegevused ning tekivad projekti teostamiseks vajalikud kulud. Kulud on 2019. aastal põhjendatud juhtudel abikõlblikud tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist.

5.6. Toetus makstakse toetuse saajale välja ettemaksena hiljemalt 14 päeva jooksul mõlemapoolselt allkirjastatud lepingu tagastamisest toetuse andjale.

 

6. Taotleja ja toetuse saaja kohustused

6.1. Taotleja on taotluses kohustatud esitama tõesed andmed. Taotlusvooru korraldajal on õigus nõuda taotlejalt täpsustatud andmete esitamist. Taotluses esitatud andmed ning hindamiskomisjoni otsus on aluseks lepingu sõlmimiseks taotlusvooru läbiviija ja taotleja vahel. Taotlusvooru läbiviijal on õigus nõuda taotlejalt täpsustavate andmete esitamist.

6.2. Toetuse saaja on kohustatud kasutama projekti raames läbiviidavate tegevuste elluviimisel ja neist teavitamisel Haridus-ja Teadusministeeriumi, Huvikoolide Liidu, Eesti Harrastusteatrite Liidu sümboolikat (logo). Samuti trükistel ja infomaterjalides, mis on projekti raames toodetud.

6.3. Muud lepingust ja seadusest tulenevad kohustused.

 

7. Aruandlus ja toetuse tagasinõudmine

7.1. Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti kasutamise kohta aruande 30 päeva jooksul pärast lepingus sätestatud projekti lõppemise kuupäeva.

7.2. Aruanne peab sisaldama lühiülevaate projekti teostumisest ja finantsilist ülevaadet projekti abikõlblike kulude ja tulude kohta.

7.3. Aruandele tuleb lisada alusdokumentide ning maksmist tõendavate dokumentide koopiad (maksekorraldused) toetuse eraldamise lepingus sätestatud toetussumma ulatuses.

7.4. Aruanne tuleb esitada e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aruandevorm www.harrastusteatrid.org

7.5. Toetuse andja menetleb aruannet kuni 30 tööpäeva esitamisest arvates ja vastavalt poolte vahelisele lepingule.

7.6. Kui aruandes on puudusi, võib toetuse andja anda toetuse saajale lisaaega kuni 30 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks, mil peatub punktis 7.5. toodud aruande menetlemise aeg.

7.7. Toetuse andja kinnitab aruande, kui toetuse saaja on punkti 7.6. kohase tähtaja jooksul puudused kõrvaldanud, toetuse andja ei ole tuvastanud toetuse kasutamisega seotud rikkumist ning toetuse saaja on tagastanud toetuse andjale toetuse kasutamata jäägi.

7.8. Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb toetuse andja kaalutlusõiguse kohaselt eelkõige järgmistel juhtudel:

7.8.1. toetust on kasutatud mitteabikõlbliku kulu hüvitamiseks;

7.8.2. punktis 1 nimetatud eesmärki ja tulemust ei saavutatud ja/või ei viidud ellu taotluses ettenähtud tegevusi;

7.8.3. abikõlblike kulude maksumus kujunes planeeritust väiksemaks;

7.8.4. toetuse saaja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid;

7.8.5. aruanne ei ole esitatud tähtajaks;

7.8.6. muul lepingust või seadusest tuleneval põhjusel.

 

Taotlusvooruga seotud info:

Kristiina Oomer

programmi koordinaator

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56666392